Phát triển kinh doanh sơn nước (P5)

Lịch làm việc cho đội nhóm lặp lại

Lịch làm việc lặp lại của đội nhóm sử dụng để nhóm các công việc có tính chất quan trọng, lặp thành thói quen cho đội nhóm làm việc hiệu quả hơn.

Có thể sử dụng phương án lập bảng và quy định các công việc cần làm theo tuần, tháng, quý, và năm.

Tùy vào mức độ quy mô, với đại lý cửa hàng sơn có 1-3 người làm việc, thì hoạt động dựa vào lịch họp công ty, và các hoạt động nhỏ hơn cơ bản như báo cáo doanh số, thu chi cửa hàng, số tiền hiện có và dòng tiền.

Ứng dụng mô hình lịch này để cố định thói quen của nhóm/tổ chức, từ đó mỗi cá thể có thể nắm được công việc tổng quan, tương tác với các bộ phận/cá thể khác hiệu quả hơn.