Phát triển kinh doanh sơn nước (P4)

Chiến lược bán hàng cho cửa hàng sơn Roxo với 5ways Actioncoach

5 ways là phương thức định hình ra 5 cách cơ bản tạo ra lợi nhuận. Đây là công thức tuyệt vời từ Brad Sugars (Founder của Actioncoach), trong đó:

 

Khách hàng tiềm năng

x

Tỷ lệ chuyển đổi

=

Khách hàng

x

Số đơn

x

Doanh số trung bình

=

Doanh số

x

Tỷ suất lợi nhuận

=

Lợi nhuận

 

Để tạo ra lợi nhuận, việc phát triển các chiến lược đều dựa trên phân loại của 5 mục này (đã bôi đậm phía trên): Khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi, số đơn, doanh số trung bình, tỷ suất lợi nhuận.

Một cửa hàng sơn vận dụng được kiến thức này sẽ nhanh chóng tăng hiệu quả kinh doanh.